Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

Tiêu chuẩn OHSAS 18001

Cải tiến vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp với OHSAS 18001

Ngày nay, bảo vệ lực lượng lao động và tuân thủ với các quy định pháp luật là mối quan tâm hàng đầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện và đạt được chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp là một minh chứng rõ ràng nhất của tổ chức, doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn cho người lao động. OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế có thể áp dụng trong mọi loại hình ngành nghề:

  • Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng các chính sách và mục tiêu an toàn sức khoẻ nghề nghiệp;

  • Cho phép kiểm soát tốt hơn các mối nguy hiểm có thể phát sinh trong hoạt động bình thường hoặc các tình huống đột xuất;

  • Cơ sở nền tảng của tiêu chuẩn được dựa trên các quan điểm chính về cải tiến liên tục và tuân thủ với các yêu cầu luật định