Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

XI MĂNG XÁ

Hệ thống xe bồn vận chuyển xi măng xá đến các công trình và các trạm trộn bê tông.