Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Email

ximangtaydo@xmtd.vn

Liên hệ

(+84.292) 3862077

Tiêu chuẩn sa 8000

  • SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản mới nhất được ban hành vào năm 2014, đưa các yêu cầu về Quản lý trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trong tổ chức.
  • SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên Kinh tế (CEP) xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế là một tổ chức Phi chính phủ, chuyên hoạt động về các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt tại New York, Hoa Kỳ.
  • Tiêu chuẩn ISO 26000:2014 được ISO hóa nền tảng từ tiêu chuẩn SA 8000:2001 (tổ chức SAI của Mỹ ban hành năm 2001 và phiên bản mới nhất là SA 8000:2014).
  • Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các Công ty ở mọi qui mô lớn, nhỏ tại các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển
  • Tiêu chuẩn SA 8000 là cơ sở cho các công ty cải thiện được điều kiện làm việc, cung cấp các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật và thay đổi nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống và làm việc